Vedtekter

§1. Formål

Bidra til samarbeid mellom alle amatørteaterlagene i Kommunen

Teaterrådet er ett samarbeids- og interesseorgan for amatørteatergruppene i Kommunen

Bidra til kompetanseheving ved hjelp av blant annet,  Buskerud Teater og andre organisasjoner

Fremme fellestiltak til beste for kultur i Kommunen

 

§2. Medlemsskap

Medlemsskap i andre organisasjoner er ikke påkrevd for å være medlem i denne interesseorganisasjonen i Kommunen

Har man egen næring kan man ikke bli medlem i Teaterrådet

b) Inn og utmelding må skje skriftlig

c) Hvert amatørteaterlag kommer med forslag til representanter til representantsskapet.

KUN representantskapet har stemmerett ved årsmøtet som da velger medlemmer til styret.

 

§3. Organisasjon

Øvre Eiker Teaterråd er teaterlagenes organisasjonsledd innen Kommunen.

 

§4. Årsmøtet

Årsmøtet er interesseorganisasjonens høyeste myndighet, og holdes hvert år innen utgangen av september

§4.1. Representasjon og rettigheter

Hver amatørteatergruppe har 2 delegater til årsmøtet i representantskapet

Hver delegat har 1 stemme

Representantskapet kan invitere observatører og gjester til årsmøtet fra     teaterlagene

§4.2 Innkalling og sakspapirer.

Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut 6 uker før årsmøtet holdes.

Forslag som ønskes behandlet, må være sendt styret 3 uker før årsmøtet

Sakslister og dokumenter legges ut på årsmøtet

§4.3 Prosedyre

a) Godkjenning av innkalling og saksliste

b) Valg av møtedirigent (er) og   referent (er)

c) Valg av 2 protokollunderskrivere

d) Godkjenning av årsmelding

e) Økonomi over gitte midler

f) Innkomne saker

g) Godkjenning av Handlingsplan

h)  Foreta valg

Leder (2 år)

Nestleder (2 år)

Sekretær (2 år)

Økonomiansvarlig (2 år)

Web designer (1 år)

Ungdomsrepresentant (1 år)

Vara

Skriftlig valg om noen forlanger det

§4.4 Ekstraordinært årsmøte

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte med minst 1 mnd varsel hvis

1/3 av medlemmene krever det

Kan bare behandle sak (er) som er satt opp i innkallingen til årsmøtet.

§5. Styrets sammensetning

Se pkt. §4.3 – i)

 

§5.1.Mandat og oppgaver.

Styret skal:

Lede interesseorganisasjonen i perioden mellom årsmøtene

Styret oppnevner nødvendige utvalg når styret konstituerer seg

Styret innkaller til medlemsmøter

Styret utarbeider årsmelding og oversikt over ytelser/midler

Iverksette årsmøtets vedtak

Fremme forslag til Handlingsplan

Styrets oppgave og plikt er å be amatørteatergruppene om å utnevne delegater til representantskapet, innen en gitt tidsfrist

Representantskapets medlemmer er stemmeberettiget til årsmøtet, og KUN disse.

 

§6. Endringer i vedtektene.

Endringer i vedtektene kan KUN skje på ordinært årsmøte.

Vedtakets endring er gyldig ved 2/3 flertall

Nye endrede vedtekter sendes medlemmene i interesseorganisasjonen

 

§7. Oppløsning.

Forslag om oppløsning av rådet behandles på ordinært årsmøte.

Begrunnet forslag sendes styret 3 uker før årsmøtet

Vedtaket om oppløsning sendes Kulturseksjonen i Øvre Eiker Kommune og Nedre Buskerud Teaterverksted, som ivaretar disponible midler.

 

 

Vedtatt ved opprettelsen av Øvre Eiker Teaterråds interrim styre 20.02. 2012.