Vedtekter

§1. Formål

Bidra til samarbeid mellom alle amatørteaterlagene i Kommunen

Teaterrådet er ett samarbeids- og interesseorgan for amatørteatergruppene i Kommunen

Bidra til kompetanseheving

Fremme fellestiltak til beste for kultur i Kommunen

§2. Medlemsskap

Medlemsskap i andre organisasjoner er ikke påkrevd for å være medlem i denne interesseorganisasjonen i Kommunen

Har man egen næring kan man ikke bli medlem i Teaterrådet

Inn og utmelding må skje skriftlig

Hvert amatørteaterlag kommer med forslag til representanter til styret.

KUN styret har stemmerett ved årsmøtet.

§3. Organisasjon

Øvre Eiker Teaterråd er teaterlagenes organisasjonsledd innen Kommunen.

§4. Årsmøtet

Årsmøtet er interesseorganisasjonens høyeste myndighet, og holdes hvert år

§4.1. Representasjon og rettigheter

Hver amatørteatergruppe har 2 delegater til årsmøtet om mulig

Hver delegat har 1 stemme

Styret kan invitere observatører og gjester til årsmøtet fra teaterlagene

§4.2 Innkalling og sakspapirer.

Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut 3 uker før årsmøtet holdes.

Forslag som ønskes behandlet, må være sendt styret 2 uker før årsmøtet

Sakslister og dokumenter legges ut på årsmøtet

§4.3 Prosedyre

 Godkjenning av innkalling og saksliste

 Valg av møtedirigent og referent

 Valg av 2 protokollunderskrivere

Godkjenning av årsmelding

 Økonomi og regnskap

Innkomne forslag

Valg

Leder (2 år)

Nestleder (2 år)

Sekretær (2 år)

Kasserer (2 år)

Web designer (1 år)

Skriftlig valg om noen forlanger det

§4.4 Ekstraordinært årsmøte

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte med minst 1 mnd varsel hvis

1/3 av medlemmene krever det

Kan bare behandle saker som er satt opp i innkallingen til årsmøtet.

§5. Styrets sammensetning

Se pkt. §4.3 – i)

§5.1.Mandat og oppgaver.

Styret skal:

Lede interesseorganisasjonen i perioden mellom årsmøtene

Styret oppnevner nødvendige utvalg når styret konstituerer seg

Styret innkaller til styremøter

Styret utarbeider årsmelding og oversikt over ytelser/midler

Iverksette årsmøtets vedtak

Styrets oppgave og plikt er å be amatørteatergruppene om å utnevne delegater til styret innen en gitt tidsfrist

Må være 80 % deltagelse på styremøter i løpet av 1 år

Styrets medlemmer er stemmeberettiget til årsmøtet, og KUN disse.

§6. Endringer i vedtektene.

Endringer i vedtektene kan KUN skje på ordinært årsmøte.

Vedtakets endring er gyldig ved 2/3 flertall

Nye endrede vedtekter sendes medlemmene i interesseorganisasjonen

§7. Oppløsning.

Forslag om oppløsning av rådet behandles på ordinært årsmøte.

Begrunnet forslag sendes styret 2 uker før årsmøtet

Vedtaket om oppløsning sendes Kulturseksjonen i Øvre Eiker Kommune  som ivaretar disponible midler som teaterrådet har bestemt hvor skal fordeles.

Vedtatt ved opprettelsen av Øvre Eiker Teaterråds interrim styre 20.02. 2012.