Våren 2012 ble det opprettet et nytt frivillig råd i kommunen, nemlig Øvre Eiker Teaterråd. Det har i mange år vært et ønske fra kommunens amatørteatermiljø, å få et råd som kan representere og ivareta amatørteatergruppene sine interesser i kommunen, på lik linje med bl.a. Idrettsrådet, Musikkrådet og Kulturminnerådet. Med bakgrunn i dette, ble det høsten 2011 startet en prosess, ledet av initiativtakere innenfor teatermiljøene i kommunen, som nå har resultert i opprettelsen av Øvre Eiker Teaterråd.

Etter forberedende arbeid, ble invitasjon til oppstartsmøte sendt til kontaktpersonene i alle teatergruppene på Øvre Eiker, og møtet avholdt på ”Arbeideren-Frivillighetens Hus” 20. februar 2012.  På møtet ble rådet vedtatt opprettet, et interim-styre ble nedsatt og vedtekter anbefalt og godkjent.

Øvre Eiker Kommune har et rikt og blomstrende amatørteaterliv.  Pr. i dag er det 4 aktive teatergrupper med tilhold i kommunen. Fiskum Barne – og Ungdomsteater,  Hokksund ByTeater, Hokksund ByTeater Jr., Røren Barne – og Ungdomsteater, til sammen over 100 aktive medlemmer.

Vi er kjempeglade for at teatergruppene nå har fått sitt eget råd, og dermed muligheten til å organisere seg, slik at de også blir ”hørt” og tatt med på råd i kommunen. Teaterrådet har derfor som intensjon å samhandle tett med teatergruppene i kommunen, kulturseksjonen og andre organisasjoner, samt være en ledende paraplyorganisasjon i arbeidet for å styrke teaterlivet i Øvre Eiker, jobbe for at teatergruppene skal ha tilgang på gode fremførings – og øvingslokaler, og representere den lokale amatørteaterbevegelsen, delta i lokale planprosesser, politisk påvirkning, samt være behjelpelige med at teatergruppene får informasjon om hva som skjer på teaterfronten innenfor kommunen, og som de evt. kan være med på.